Door de VLP: Met de realisatie van 4 brede scholen voor het Lager Onderwijs gaf de gemeente Beesel in het verleden haar statement af betreffende de waarde die ze toekent aan goed onderwijs. Dit statement staat nog steeds en wordt nogmaals onderstreept door het unaniem aannemen op 29 mei jongstleden van het raadsvoorstel dat de realisatie van Voortgezet Onderwijs in de voormalige Greswarenfabriek aan de Keulseweg mogelijk maakt.
De afgelopen jaren is er intensief overleg geweest tussen de gemeente, SOML en de maatschappelijk ondernemer Rendiz. In dit traject is de gemeenteraad nadrukkelijk meegenomen. Er zijn onderzoeken gedaan door diverse bureaus naar de haalbaarheid van de vestiging in de voormalige Greswarenfabriek, de verwachte ontwikkelingen van de leerlingenaantallen, de financiële positie van de betrokken partijen, de interactie tussen school en gemeenschap, samenwerking met plaatselijke ondernemers en ga zo maar door.

In haar verkiezingsprogramma van 2014 gaf de VLP aan dat zij het voornemen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), breder bekend als BC Broekhin, toe juicht om zich te vestigen op Molenveld-Zuid, nu bekend als Oppe Brik. Een breder onderwijsaanbod bindt gezinnen met jongeren aan onze gemeente hetgeen van groot belang is.

Onderwijs is een van de primaire zaken waar een gemeente voor moet zorgen. Onderwijs is constant in ontwikkeling en het bedrijfsleven verwacht dat scholen daar in mee gaan. SOML gaat deze uitdaging aan.
Het onderwijsconcept dat SOML aanbiedt gaat uit van het Jenaplan principe waarin de zorgstructuur voor de leerlingen centraal staat. Het onderwijs wordt aangeboden vanuit een vakcollege principe waardoor leerlingen vertrouwd gemaakt worden met diverse vakken en technieken en er worden vaardigheden aangeleerd die voor beroepsvorming inzetbaar zijn. De overgang van school naar werk zal door deze methode geleidelijker verlopen. SOML loopt hierin voorop en wil daarom behoorlijk investeren in dit plan, zelfs met een garantie voor dertig jaar. Samenwerking met plaatselijke bedrijven maar ook interactie met buurt en gemeenschap staat hoog op de prioriteitenlijst van SOML. Naast de VMBO afdeling zal het onderwijsaanbod worden uitgebreid met een HAVO afdeling.

In het plan zit ook een belangrijk sociaal maatschappelijk element. Door maatschappelijk ondernemer Rendiz wordt een horecagelegenheid opgezet in het gebouw waarin mensen met een beperking prettig kunnen werken en een enorme kans krijgen om mee te doen in de samenleving. Als gemeente investeren wij hier nadrukkelijk in door de eerste jaren een bedrag ter beschikking te stellen vanuit de participatiemiddelen.
En Beesel zou die groene gemeente niet zijn als ook niet in dit gebouw veel aandacht besteed zou worden aan duurzaamheid. Denk hierbij onder andere aan isolatie van het gebouw, zonnepanelen, warmtepompen, warmte terugwinning in de ventilatielucht, ledverlichting maar ook zal er een vraag gestuurd installatieconcept komen, wat anticipeert op “lucht & licht” naar ruimte op basis van bezetting (met andere woorden geen aanwezigheid dan ook geen “lucht & licht” naar de ruimte).

Last but not least worden er bij de restauratie van de Greswarenfabriek en de verbouwing om het gebouw geschikt te maken voor onderwijs maatregelen getroffen om de toegankelijkheid te verbeteren. Het gebouw zal geschikt gemaakt worden voor minder valide mensen of mensen met een visuele en auditieve handicap. In het gebouw is ook een liftinstallatie opgenomen om de inpandige toegankelijkheid te verbeteren.
Het moge duidelijk zijn. De VLP is ontzettend blij met de komst van de school naar “Oppe Brik”. Voor de leefbaarheid van onze gemeenschap is dit een waardevolle bijdrage die de financiële inspanning meer dan waard is. Wij waarderen de inzet van alle betrokkenen in dit traject en willen hun hiervoor nadrukkelijk bedanken. Samen met u kijken we uit naar de realisatie van de voorliggende plannen.